Regulamin działalności noclegowej Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży - wyciąg

 

1.    Informacje ogólne

1.1.    Prawo do korzystania z Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom. W przypadku wolnych miejsc mogą być przyjmowane inne osoby, pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.
1.2.    Osoby indywidualne oraz uczestnicy wycieczek zobowiązani są do akceptacji regulaminu. Wniosek o zameldowanie w EDSM jest równoznaczny z jego akceptacją.

 

2.    Zasady przyjmowania gości

2.1.    Osoby przybywające do EDSM przed pobytem są meldowane w książce rejestracyjnej oraz regulują należne opłaty według cennika obowiązującego w dniu przyjazdu.
2.2.    Wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w EDSM ustala Prezydent m.st. Warszawy stosownym zarządzeniem.

 

3.    Zasady pobytu gości

3.1.    EDSM  jest czynny cały rok.
3.2.    Doba hotelowa w EDSM trwa od godziny 16:00 do 10:00 dnia następnego.
3.3.    Przyjmowanie turystów odbywa się w godzinach od 6:00- 24:00
3.4.    W godzinach od 22:00 do 6:00  obowiązuje cisza nocna.
3.5.    O godzinie 24:00 EDSM jest zamykany. Powrót po godzinie 22:00 zobowiązuje do zachowania absolutnej ciszy.
3.6.    W dniu wyjazdu  należy do godz. 10:00 przekazać pokoje obsłudze EDSM.
3.7.    Osoby sobie obce lub z grup wycieczkowych, płci męskiej i żeńskiej są kwaterowane w oddzielnych sypialniach.
3.8.    Przed wyjściem z EDSM  klucze należy zostawić w recepcji.
3.9.    W przypadku grup zorganizowanych, klucze do sal noclegowych wydawane są jedynie opiekunowi grupy.
3.10.    Goście EDSM są zobowiązani do zachowania czystości i porządku w sypialniach i na terenie.
3.11.    Spożywanie posiłków i używanie czajników czy grzałek w pokojach jest zabronione.
3.12.    Po przygotowaniu i spożyciu posiłków  w  kuchni  należy pozostawić porządek.
3.13.    Pobyt dziecka do 2 roku życia jest bezpłatny pod warunkiem nie zajmowania osobnego łóżka. Dzieci do 6 roku życia otrzymują 50% zniżki na nocleg.
3.14.    Osoby niezameldowane w EDSM mogą przebywać na terenie obiektu w godz. 6:00-22:00 za wiedzą personelu recepcji.

 

4.    Odpowiedzialność gości

4.1.    Kierownik i opiekunowie wycieczki odpowiadają za bezpieczeństwo, zdrowie i zachowanie młodzieży.
4.2.    Młodzież szkolna z grup zorganizowanych, a także nieletnie osoby indywidualne nie mogą przebywać w EDSM  bez opieki.
4.3.    Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność EDSM powstałe z winy gości należy zgłaszać obsłudze,  która określi, w porozumieniu z Dyrektorem, wysokość odszkodowania.  
4.4.    W  przypadku przekroczenia przez gości  regulaminu  lub nieodpowiedniego zachowania, osoby te mogą być usunięte ze schroniska, bez zwrotu pieniędzy za noclegi.
4.5.    Pracownik EDSM może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco     naruszył regulamin, wyrządził szkodę w mieniu EDSM,   szkodę na osobie pracownika  lub gości  EDSM, albo też w inny sposób zakłócił  funkcjonowanie EDSM.

 

5.    Zasady prowadzenia rezerwacji

5.1.    Rezerwacja miejsc noclegowych dla grup zorganizowanych w  EDSM prowadzona jest według następujących zasad:
5.1.1.     zespoły złożone z co najmniej 5 osób składają  zamówienie podając:
a.    nazwę i adres szkoły lub organizatora
b.    liczbę i płeć uczestników
c.    nazwisko i imię oraz dane kontaktowe kierownika wycieczki
d.    czas pobytu w EDSM
e.    dzień i godzinę przybycia
5.1.2.    po uzyskaniu zgody na proponowany termin kierownik zespołu może zostać zobowiązany do wpłaty zadatku w kwocie podanej przez pracownika EDSM (ok. 10%  należności)
5.1.3.    opłaty za noclegi pobierane są według cen obowiązujących w dniu przyjazdu
5.1.4.    zwrot zadatku może nastąpić po pisemnym anulowaniu zamówienia, najpóźniej na 8 dni przed planowanym terminem przybycia, po potrąceniu kosztów administracyjnych.
5.1.5.    w przypadku nie nadesłania zadatku w wyznaczonym terminie zamówienie może być anulowane
5.2.    Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, maksymalnie na rok przed planowaną datą pobytu.
5.3.    Rezerwacja miejsc noclegowych dla osób indywidualnych w EDSM prowadzona jest z maksymalnie miesięcznym wyprzedzeniem.

 

6.    Informacje dotyczące ochrony danych osobowych i zasad bezpieczeństwa

(...)

6.3.    W EDSM obowiązuje absolutny zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu i e-papierosów oraz zażywania substancji odurzających. Przebywanie w EDSM pod wpływem alkoholu i substancji odurzających jest zabronione.
6.4.    W EDSM obowiązuje zakaz posiadania przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, środków żrących, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia.
6.5.    EDSM ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty wartościowe i pieniądze oddane  do depozytu.
6.6.    Przedmioty osobistego użytku pozostawione w EDSM przez wyjeżdżającego gościa, będą odesłane na adres przez niego  wskazany.  W  przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, EDSM  przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

 

7.    Postanowienia końcowe

7.1.    We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących funkcjonowania EDSM, korzystający ze schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań dyrektora  EDSM