Europejski Dom Spotkań Młodzieży poszukuje uczestników na seminarium regionalne w Połądze  „Rozwój pracy z młodzieżą i dostęp młodzieży do praw i informacji”

Seminarium odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu programu Europejskiej Fundacji Młodzieży Rady Europy

Celem projektu jest rozwój pracy z młodzieżą i poprawa dostępu młodzieży do praw i informacji, w tym przedstawicieli  grup niedostatecznie reprezentowanych: mniejszości etnicznych, imigrantów, osób wewnętrznie przesiedlonych, młodzieży z odległych regionów i obszarów wiejskich, młodzieży w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej

Seminarium dla osób pracujących z młodzieżą w wieku  18-30 z Polski, Litwy, Łotwy

- Miejsce: Litwa, Połąga

- Termin: 10-15 września 2018

- Język roboczy -  rosyjski

Program pokrywa całkowicie koszty wyżywienia, zakwaterowania oraz działania. Zwracane są także koszty podróży po odbyciu seminarium.

Prosimy o wysłanie wypełnionych formularzy do 15 czerwca 2018 – formularz

Więcej informacji - INFOPACK

 

 

Rosyjski

Европейский Дом Встреч Молодежи ищет участников от Польши для участия в семинаре

Проект финансирован программой Совета Европы  „ Европейский Молодежный Фонд ”

Цели  и задачи проекта:

  • развитие молодежной работы и улучшение доступа к правам и информации молодежи, в том числе из недостаточно представленных групп: этнических меньшинств, мигрантов, внутренне перемещенных лиц, молодежи из отдаленных регионов и сельских районов, молодежи, находящейся в неблагоприятном экономическом положении и др.

Задачи проекта

  • подготовить молодежных работников и развить их навыки и компетенции в таких областях, как молодежная работа, молодежная информация, образование в области прав человека, разработка проектов; мотивировать их и дать возможность действовать в качестве мультипликаторов;
  • улучшить доступ молодежи к информации, предоставить необходимые документы, материалы и информацию;
  • организовать мероприятия на местном уровне для предоставления информации, обучения, и поддержки молодежным работникам и молодежи, особенно из недостаточно представленных групп;

Региональный семинар организован:

- для молодых людей, работающих с молодежью, 18 – 30 лет из Польши, Литвы и Латвии

- в Паланге, Литва

- 10 – 15 сентября 2018

- Рабочий язык – РУССКИЙ

Программа покрывает все расходы на питание, проживание. Расходы на проезд возвращаются программой после молодежного обмена

Заявки принимаются до 15 июня 2018

Больше информации вы найдете тут! (link infopack)